Ekonomika a management 2016/4

Pracovní spokojenost na městském úřadě


[plný text (PDF)]

Marek Botek, Olga Kutnohorská, Filip Kovářík

Článek je zaměřen na zjištění spokojenosti s prací na Městském úřadě v Chebu. Výzkum probíhal v únoru 2015, vyhodnoceno bylo 102 vyplněných dotazníků. Otázky byly sestaveny dle manuálu pro výzkum spokojenosti zaměstnanců vydaný Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (2007), hypotézy byly verifikovány t-testy a výsledky testů byly posuzovány na 95% hladině významnosti. Prokázali jsme, že celková spokojenost významně souvisí se spokojeností s pracovní zátěží, pružnou pracovní dobou, platovým ohodnocením a s jistotou zaměstnání. Rovněž jsme prokázali, že celková spokojenost mužů a žen se neliší, což ale může být ovlivněno neidentickými pozicemi mužů a žen.

JEL klasifikace: M52, M54

Reference:
[1] Armstrong, M. (2009): Odměňování pracovníků. Praha, Grada, 2009.

[2] Blau G. (1999): Testing the Longitudinal Impact of Work Variables and Performance Appraisal Satisfaction on Subsequent Overall Job Satisfaction. Human Relations, 1999, Vol. 52, No. 8, pp. 1099-1113.

[3] Bednarska, M. A. – Szczyt, M. (2015): Variations in job satisfaction in service industries: comparative international analysis. Foresight, 2015, Vol. 17, No. 6, pp. 599 – 615.

[4] Bedrnová, E. – Jarošová, E. – Nový, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha, Management Press, 2007.

[5] Clark, A. E. (1997): Job satisfaction and gender: why are women so happy at work? Labour economics, 1997, Vol. 4, No. 4, pp. 341-372.

[6] Darehzereshki, M. (2013): Effects of Performance Appraisal Quality On Job Satisfaction In Multinational Companies In Malaysia. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, 2013, Vol. 2, No.1, pp. 1-18. [online]. [cit. 13.4.2016]. Dostupné z: http://www.ijecbs.com/January2013/5.pdf

[7] Deepa, E. – Palaniswamy, R. – Kuppusamy, S. (2014): Effect of performance appraisal system in organizational commitment, job satisfaction and productivity. Journal of Contemporary Management Research, 2014, Vol. 8, No. 1, pp. 72-82.

[8] Dong, L. – Mitchell, T. R. – Lee T. W. – Holtom, B. C. – Hinkin, T. R. (2012): When Employees Are Out of Step with Coworkers: How Job Satisfaction Trajectory and Dispersion Influence Individual- and Unit-Level Voluntary Turnover. Academy of Management Journal, 2012, Vol. 55, No. 6, pp. 1360-1380.

[9] Foster, S.T. Jr. – Adam, E.E. Jr. (1996): Examining The Impact of Speed of Quality Improvement on Quality-Related Costs. Decision Sciences, 1996, Vol. 27, No. 4, pp. 623 – 646.

[10] Fu, W., Deshpande, S. P. (2014): The impact of caring climate, job satisfaction, and organizational commitment on job performance of employees in a china's insurance compan. Journal of Business Ethics, 2014, Vol. 124, No. 2, pp. 339-349. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10551-013-1876-y

[11] Gallup (2013): The state of the American workplace: Employee engagement insights for U.S. business leaders. [online]. http://employeeengagement.com/wp-content/uploads/2013/06/Gallup-2013-State-of-the-American-Workplace-Report.pdf (Staženo 7.4.2016).

[12] Hewitt Associates, 2002. Archival records and benefit communications. IL, Lincolnshire, 2002.

[13] Hira, A. – Waqas, I. (2012): A Study of job satisfaction and IT’s Impact on the performance in the banking industry of Pakistan. International Journal of Business and Social Science, 2012, Vol. 3, No. 19, pp. 174–180.

[14] Hunjra, A. I. – Chani, M. I. – Aslam, S. – Azam, M. – Rehman, K. Ur. (2010): Factors effecting job satisfaction of employees in Pakistani banking sector. African Journal of Business Management, 2010, Vol. 4, No. 10, pp. 2157- 2163.

[15] Howard, L. W. – Foster, S. T. – Shannon, P. (2005): Leadership, perceived team climate and process improvement in municipal government. International Journal of Quality & Reliability Management, 2005, Vol. 22, No. 8, pp. 769 – 795.

[16] Kim, J. – Wiggins, M. E. (2011): Family-Friendly Human Resource Policy: Is It Still Working in the Public Sector? Public Administration Review, 2011, Vol. 71, No. 5, pp. 728–739.

[17] Ko, J. – Hur, S. (2014): The Impacts of Employee Benefits, Procedural Justice, and Managerial Trustworthiness on Work Attitudes: Integrated Understanding Based on Social Exchange Theory. Public Administration Review, 2014, Vol. 74, No. 2, pp. 176–187

[18] Koubek, J. (2011): Personální práce v malých a středních firmách. 4. akt. a doplněné vyd., Praha, Grada, 2011.

[19] Maheswari, U. M. (2014): Job Satisfaction o Municipal Government Employees With Particular Reference tTo Padmanabhapuram Municipality. Indian Journal of Commerce & Management Studies, 2015, Vol. 5, No. 1, pp. 91-97.

[20] Mofoluwake, A. P., Oluremi, A. H. (2013): Job satisfaction, organizational stress and employee performance: A study of NAPIMS. Ife Psychologia, 2013, Vol. 21, No. 2, pp. 75-82.

[21] Mulvaney, M.A. (2014): Leave Programs/Time Off and Work-Stress Family Employee Benefits Programs, Organizational Commitment, and Self-Efficacy Among Municipal Employees. Public Personnel Management, 2014, Vol. 43, No. 4, pp. 459-489.

[22] Navdeep, K. – Pankaj, G. (2011): Impact of motivational factors on employee’s job satisfaction- A study on some selected organization in Punjab, India. Asian Journal of Management Research, 2011, Vol. 2, No. 1, pp. 672-683.

[23] Okpar, J. O. – Squillace, M. – Erondu, E.A. (2005): Gender differences and job satisfaction: a study of university teachers in the United States. Women in Management Review, 2005, Vol. 20., No. 3, pp. 177 – 190.

[24] Pauknerová, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha, GradaPublishing, 2012.

[25] Settoon, R. P. – Bennett, N. – Liden, R. C. (1996): Social exchange in organizations: Perceived organizational support leader-member exchange and employee reciprocity. Journal of Applied Psychology, 1996, Vol. 81, pp. 219–227.

[26] Slåtten, T. (2008): Antecedents and effects of emotional satisfaction on employee-perceived service quality. Managing Service Quality, 2008, Vol. 18, No. 4, pp. 370-386.

[27] Vales, V. J. (2014): Hawaii Government Employee Unions: How do salary, benefits, and environment affect job satisfaction? Organization Development Journal, 2014, Vol. 32, No. 3, pp. 41-55.

[28] Weiss, H. M. (2002): Deconstructing job satisfaction: Separating evaluations, beliefs and affective experiences. Human Resource Management Review, 2002, Vol. 12, No. 2, pp. 173-194.

[29] Yoon, M.H. – Suh, J. (2003): Organizational citizenship behaviors and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research, 2003, Vol. 56, No. 8, pp. 597-611.

[30] VUPSV (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.):. Spokojenost zaměstnanců: Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců. [online]. 2015 [cit. 8.4.2016]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/manual.pdf

[31] Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění účinném od 1. 10. 2015 [online]. [cit. 14.4.2016]. Dostupné z: http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakonik-prace-uplne-zneni

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: