Ekonomika a management 2016/4

Vývojové vlny predikčních modelů s důrazem na střední Evropu


[plný text (PDF)]

Dagmar Čámská

Článek se zaměřuje na modely predikce finanční tísně nebo dokonce bankrotu podnikatelských jednotek (také známé jako predikční nebo bankrotní modely). Článek obsahuje literární rešerši spojenou s tímto vědeckým tématem. Hlavním záměrem je pospat vývojové tendence rozdělené do tří časových vln. Vývoj je akcentován ve vazbě na tranzitivní ekonomiky. Příkladem tranzitivních ekonomik jsou země střední Evropy, jako je Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Snahou je vývoj modelů predikce finanční tísně zasadit do širšího ekonomického a sociálního rozměru. Netradičně se článek nezaměřuje na vypovídací schopnost modelů, jejich robustnost a validitu výsledků pro koncového uživatele.

JEL klasifikace: G30, G32, G33

Reference:
[1] Agarwal, V. – Taffler, R.J. (2007): Twenty-five years of the Taffler z-score model: does it really have predictive ability? Accounting and Business Research, 2007, roč. 37, č. 4, s. 285-300.

[2] Altman, E.I. (1968): Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 1968, roč. 23, č. 4, s. 589-609.

[3] Altman, E. - Jacquillat, B. - Levasseur, M. - Raud, M. (1972): Le modèle de marché aide-t-il à la pré-vision des cours? Quelques études empiriques. Analyse financière, 1972, č. 9.

[4] Altman, E.I. – Lavallee, M. (1981): Business failure classification in Canada. Journal of Business Administration, 1981, roč. 12, č. 1, s. 147-164.

[5] Altman, E.I. – Eom, Y.H. – Kim, D.W. (1995): Failure Prediction: Evidence from Korea. Journal of International Financial Management & Accounting, 1995, roč. 6, č. 3, s. 230-249.

[6] Altman, E.I. – Hotchkiss, E. (2006): Corporate Financial Distress and Bankruptcy. 3. vydání. New Jersey, Willey Publishing, 2006.

[7] Balina, R. – Juszczyk, S. (2014): Forecasting bankruptcy risk of international commercial transport companies. International Journal of Management & Enterprise Development, 2014, roč. 13, č. 1, s. 1-20.

[8] Beaver, W. (1966): Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of Accounting Research, 1966, roč. 4, č. 3, s. 71-111.

[9] Čámská, D. (2013): Predicting Financial Distress of Companies in the Agricultural Sector. In: Eglite, Aija (ed.). ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: FINANCE AND TAXES. Jelgava, Latvia University of Agriculture, Faculty of Economics, s. 257 – 262, 2013.

[10] Čámská, D. (2014): Requirements for models predicting corporate financial distress. In Löster, T. – Pavelka, T. (eds.): The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Slaný, Libuše Macáková, Melandrium, s. 316-323, 2014.

[11] De Laurentis, G. – Maino, R. – Molteni, L. (2010): Developing, validating and using internal ratings : methodologies and case studies. Singapore, John Wiley & Sons, 2010.

[12] Doucha, R. (1996): Finanční analýza podniku: praktické aplikace. Praha, Vox Consult, 1996.

[13] Fisher, R.A. (1936): The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of eugenic, 1936, roč. 7, č. 2, s. 179-188.

[14] Fernandes, J.E. (2005): Corporate credit risk modelling: quantitative rating systém and probability of default estimation, 2005, dostupné z images.to.camcom.it/f/tofinanza/I_/I_01.pdf

[15] Giesecke, K. – Longstaff, F.A. – Schaefer, S. – Streabulaev, I. (2011): Corporate Bond Default Risk: A 150-Year Perspective. Journal of Financial Economics, 2011, roč. 102, č. 2, s. 233-250.

[16] Grünwald, R. (2001): Analýza finanční důvěryhodnosti podniku. Praha, Ekopress, 2001.

[17] Gurčík, Ľ. (2002): G-index – metóda predikcie finančního stavu poľnohospodárskych podnikov. Agricultural Economics, 2002, roč. 48, č. 8, s. 373–378.

[18] Hajdiková, T. – Váchová, L. (2015): Analysis of models predicting financial distress in hospitals. In: Wallner, J. (ed.) Era of Science Diplomacy: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines (EDAMBA 2015). Bratislava, Vydavatelstvo Ekonom, s. 240-249, 2015.

[19] Hajdu, O. - Virág, M. (2001): Hungarian Model for Predicting Financial Bankruptcy. Society and Economy in Central and Eastern Europe, 2001, roč. 23, č. 1-2., s. 28-46.

[20] Hálek, V. (2013): Predikce finanční tísně podniku na základě vlastního bankrotního modelu CCB. Hradec Králové, Gaudeamus, 2013.

[21] Hamrol, M. - Chodakowski, J. Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania operacyjne i decyzje, 2008, č. 3, s. 17-32.

[22] Chrastinová, Z. (1998): Metódy hodnotenia ekonomickej bonity a predikcie finančnej situácie poľnohospodárskych podnikov. Bratislava, VÚEPP, 1998.

[23] Juszczyk, S. (2010): Predicting Insolvency of Forwarding Enterprises. Ekonomista, 2010, č. 5, s. 701-728.

[24] Karas, M. - Režňáková, M. (2012): Financial Ratios as Bankruptcy Predictors: The Czech Republic Case. In: Pavelková, D. – Strouhal, J. – Paseková, M. (eds.). Advances in Finance & Accounting. Athény, WSEAS Press, s. 86-91, 2012.

[25] Karas, M. - Režňáková, M. (2013): Bankruptcy Prediction Model of Industrial Enterprises in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2013, roč. 7, č. 5, s. 519-531.

[26] Karas, M. – Režňáková, M. (2014): To what degree is the accuracy of a bankruptcy prediction model affected by the environment? The case of the Baltic States and the Czech Republic. In: Gimzauskiene, E (ed.). Conference: 19th International Scientific Conference on Economics and Management (ICEM 2014). Amsterdam, ELSEVIER SCIENCE BV, s. 564-568, 2014.

[27] Karas, M. – Režňáková, M. (2015): Are financial bankruptcy predictors branch-specific? Evidence from Czech manufacturing and agricultural companies. In: PROCEEDINGS ICABR 2015: X. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED BUSINESS RESEARCH. Brno, Mendelova Univerzita Brno, s. 850-869, 2015.

[28] Kisielińska, J. - Waszkowski, A. Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, 2010, č. 82, s. 17-31.

[29] Kislingerová, E. – Neumaierová, I. Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha, VŠE, 1996.

[30] Klečka, J. - Scholleová, H. Bankruptcy models enunciation for Czech glass making firms. Economics and management, 2010, č. 15, s. 954-959.

[31] Kopta, D. (2006): Využití ukazatelů finančního zdraví při hodnocení zemědělských podniků. In: Podnikání a rozvoj regionů. Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, s. 245-252, 2006.

[32] Korol, T. - Korodi, A. (2010): Predicting Bankruptcy with the Use of Macroeconomic Variables. Economic computation and economic cybernetics studies and research 44.1, 2010, roč. 44, č. 1, s. 201-219.

[33] Kouba, K. - Vychodil, O. - Roberts, J. (2005): Privatizace bez kapitálu, zvýšené transakční náklady české transformace. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2005.

[34] Kralicek, P. (2007): ERTRAGS- UND VERMÖGENSANALYSE (QUICKTEST), 2007, dostupné z http://www.kralicek.at/pdf/qr_druck.pdf.

[35] Maňasová, Z. (2008): Úpadky podniků v České republice a možnosti jejich včasné predikce : Doktorská disertační práce. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, 2008.

[36] McKee, T.E. (2000): Developing a Bankruptcy Prediction Model via Rough Sets Theory. International Journal of Intelligent Systems in Accounting Finance & Management, 2000, roč. 9, č. 3, s. 159-173.

[37] Mičudová, K. (2012): Úpadky podniků - využití predikčních modelů : Doktorská disertační práce. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 2012.

[38] Neumaierová, I. a Neumaier, I. (2005): Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha, Grada, 2002.

[39] Neumaierová, I. a Neumaier, I. (2005): Index IN05. In: Evropské finanční systémy. Brno, Masarykova univerzita, s. 143–148, 2005.

[40] Ohlson J. (1980): Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, roč. 18, č. 1, s. 109-131.

[41] Pociecha, J. (2005): Discriminant Methods for Bankruptcy Prediction – Theory and Applications. Ekonomika, 2005, č. 72, s. 77-83.

[42] Pollak, H. (2003): Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha, C.H. Beck, 2003.

[43] Prusak, B. (n.d.): Jak rozpoznać potencjalnego bankruta?, dostupné z http://www.zie.pg.gda.pl/~pb/jrpb.pdf

[44] Sušický, J. (2011): Využitelnost bankrotních modelů a jejich aplikace v podmínkách České republiky : Doktorská disertační práce. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2011.

[45] Taffler, R.J. (1982): Forecasting company failure in the UK using diskriminant analysis and financial ratio data. Journal of Royal Statictical Society, Series A, 1982, č. 145(3), s. 342-358.

[46] Wöber, A. - Siebenlist, O. (2009): Sanierungsberatung für Mittel- und Kleinbetriebe, Erfolgreiches Consolting in der Unternehmenkrise. Berlin, Erich Schmidt Verlag GmbH, 2009.

[47] Zmijewski, M.E. (1984): Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction model. Journal of Accounting Research, Supplement 1984, roč. 22, s. 59-82.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: