Ekonomika a management 2016/4

Případová studie na implementaci CSR ke snížení vysoké fluktuace zaměstnanců v PR agentuře


[plný text (PDF)]

Jitka Srpová, Jan Mísař

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat implementaci společenské odpovědnosti firem ve středně velké organizací s využitím CSR plátna. CSR plátno byl vyvinuto speciálně pro organizace této velikosti a je založeno na výsledcích z empirického výzkumu.. Plátno pomáhá rozvíjet a realizovat nové CSR aktivity, míru jejich dopadu, a přitom je podporuje k proaktivnímu přístupu k CSR, který je zásadní pro malé a středně velké organizace. Jak bylo prokázáno několika studiemi, pouze proaktivní přístup umožňuje těmto organizacím získat výhody pramenící z realizace CSR. Příspěvek analyzuje případovou studii PR agentury metodou kvalitativní analýzy dat. Studie ukazují nejen implementaci CSR, ale také výsledky a přínos těchto aktivit, což je důležité pro jejich dlouhodobou výkonnost. Důsledky přispívají k podpoře pozitivních účinků CSR pro malé a střední podniky, což je velmi aktuální téma a existuje jen málo studií, které pracují s konkrétními empirickými daty.

JEL klasifikace: L83, M14

Reference:
[1] ARAGON-CORREA, J. A., et al. (2008): Environmental Strategy and Performance in Small Firms: A Resource - Based Perspective. Journal of Environmental Management, 86.1: 88 - 10 3.

[2] ARMSTRONG, M. (2007): Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Překlad Josef Koubek. Praha: Grada, 2007, s 338. ISBN 978-80-247-1407-3.

[3] BOUDREAU, J. W. (1993): Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 1993, s. 39. ISBN 80-856-2329-3.

[4] BRANHAM, L. (2009): 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2903-9.

[5] DYTRT, Z. (2006): Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada. ISBN 978-80- 247-1589-6.

[6] FILLIS, I. (2002): Barriers to internationalisation: an investigation of the craft micro-enterprise. European Journal of Marketing, Vol. 36 No. 7, pp. 25-44.

[7] KHAN, A. - Muttakin, M. - Siddiqui, J. (2013): Corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Evidence from an emerging economy. Journal Of Business Ethics, 114(2), 207-223 . doi: 10.1007/s10551-012-1336-0

[8] MÍSAŘ, J. - SRPOVÁ, J. (2015): CSR Model For Small And Medium-sized Enterprises In Cultural Enterprises. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability: Proceedings of the 3rd International Conference [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 206–218. ISBN 978-80-245-2092-6.

[9] NIELSEN, A. - THOMSEN, C. (2009): Investigatin CSR communication in SMEs: a case study among Danish business managers. Business Ethics: A European Rewiev. p.83-93

[10] NOVÝ, I - SURYNEK, A. (2006): Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1705-0.

[11] REISS, CH. (2016): Fluktuation [online]. [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: http://www.personaleronline.de/typo3/nc/personalthemen/suche-in-artikeln/detailansicht/artikel/fluktuation.html.

[12] SPENCE, L. J. - RUTHERFOOD, R. (2001): Social responsibility, profit maximalization and the small firm owner-manager. Small Business And Enterprise Development. p.126-139.

[13] SPENCE, L. J. - SCHMIDPETER, R. (2002): SMEs, social capital and the common good. Journal of Business Ethics. 93-108.

[14] SPENCE, L. J. (1999): Does size matter? The state of art in the small business ethics. Business Ethics: A European Review, p.163-174.

[15] SPENCE, L. J. (2007): CSR and small business in a European policy context: the five “C“s of CSR and small business research agenda 2007. Business And Society Rewiev, 2007. p.533-552.

[16] TORUGSA, N. A. - O’DONOHUE, W. - HECKER, R. (2012): Capabilities, proactive CSR and financial performance in SMEs: Empirical evidence from an Australian manufacturing industry sector. Journal of Business Ethics, 109.4: 483-500.

[17] TZINER, A - BIRATI, A. (1996): Assessing employee turnover costs: A revised approach. Human Resource Management Review. 1996, s. 122. ISSN 10534822.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: