Současná Evropa
Fakulta podnikohospodářská
Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace pro autory

Informace pro autory

Výkonná rada časopisu Ekonomika a management vyhlašuje následující pokyny pro autory:

1. Druhy příspěvků. Autoři mohou zasílat časopisu Ekonomika a management (dále jen časopis) nabídky svých příspěvkůdo následujících rubrik:

a) Články

b) Přehledové články

c) Recenze

c) Z vědeckého života

ad a) Do rubriky Články časopisu se přijímají příspěvky na témata z podnikové ekonomiky a managementu, které splňují všechny formální požadavky kladené na vědecké práce.

ad b) Do rubriky Přehledové články se přijímají příspěvky, které přinášejí přehled o řešeném tématu. Autoři musejí využít alespoň 25 zdrojů (vědecké články, monografie).

ad c) Do rubriky Recenze se přijímají recenze význačných publikací z oboru ekonomika a management.

ad d) Do rubriky Z vědeckého života se přijímají informace o konání vědeckých konferencí a vědeckých seminářů, příp. další vědecké informace.

Příspěvky se zasílají průběžně na e-mailovou adresu redakce josef.krause@vse.cz. Příspěvky zaslané do rubriky Články podléhají recenzi dvou nezávislých odborníků, kteří budou vybráni ediční radou.

2. Prohlášení o poskytnutí licence. Podmínkou pro uveřejnění příspěvku v časopise je autorem (autory) vlastnoručně podepsané prohlášení o poskytnutí licence, v němž autor (autoři) poskytuje nabyvateli (tj. Vysoké škole ekonomické v Praze) bezplatně právo uveřejnit příspěvek v tištěné i elektronické podobě časopisu a současně dále prohlašuje, že

a) příspěvek vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností a neexistují k tomuto dílu autorská práva jiných osob, a

b) příspěvek je původní a dosud nebyl veřejně publikován (s výjimkou příspěvků, které byly dosud uveřejněné pouze ve vědeckých sbornících nebo ve sbornících z konferencí).

3. Recenzní řízení. Recenzenty vybírají členové redakční rady časopisu mezi veřejně uznávanými odborníky v oboru.

a) Recenze musí obsahovat připomínky a poznámky oponenta, stručné zhodnocení přínosu článku a závěrečný výrok, který může mít jednu ze čtyř následujících podob:

aa) Doporučuji bez připomínek.

ab) Doporučuji s připomínkami, jejichž zapracování ponechávám na vůli autora.

ac) Doporučuji s připomínkami, jejichž zapracováním podmiňuji toto doporučení.

ad) Nedoporučuji.

V případě výroku ac) se příspěvek vrací zpět oponentovi k novému posouzení. V případě výroku ad) nebude příspěvek publikován.

b) Redakční rada může v případě pochybností se závěry oponentského posudku určit pro porovnání dalšího oponenta. V tomto případě je zapotřebí k  uveřejnění článku aspoň jeden kladný posudek (viz výrok aa) a ab)).

c) O výsledku uvědomí redakce autora písemně či telefonicky. Pokud není příspěvek přijat, je redakce oprávněna si ponechat jeden jeho exemplář. Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok

3. Recenze. Recenzenty vybírají členové redakční rady časopisu mezi veřejně uznávanými odborníky v oboru.

a) Recenze musí obsahovat připomínky a poznámky oponenta, stručné zhodnocení přínosu článku a závěrečný výrok, který může mít jednu ze čtyř následujících podob:

aa) Doporučuji bez připomínek.

ab) Doporučuji s připomínkami, jejichž zapracování ponechávám na vůli autora.

ac) Doporučuji s připomínkami, jejichž zapracováním podmiňuji toto doporučení.

ad) Nedoporučuji.

V případě výroku ac) se příspěvek vrací zpět oponentovi k novému posouzení. V případě výroku ad) nebude příspěvek publikován.

b) Redakční rada může v případě pochybností se závěry oponentského posudku určit pro porovnání dalšího oponenta. V tomto případě je zapotřebí k  uveřejnění článku aspoň jeden kladný posudek (viz výrok aa) a ab)).

c) O výsledku uvědomí redakce autora písemně či telefonicky. Pokud není příspěvek přijat, je redakce oprávněna si ponechat jeden jeho exemplář. Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok

4. Výběr příspěvků provádí redakční a výkonná rada časopisu. Na uveřejnění článku neexistuje právní nárok. Za uveřejnění článku v časopisu se nevyžadují žádné poplatky.

5. Rukopisy

a) V první fázi zasílejte článek pouze v elektronické podobě. V případě, že bude vybrán redakční radou k recenzi, tak Vás budeme kontaktovat a budou učiněny následující kroky.

b) Rukopis po vyzvání předkládejte v jedné tištěné podobě (musí být autorem podepsán) a v identické elektronické verzi formátu doc (e-mailem: josef.krause@vse.cz, nebo na disketě, CD). Rukopis musí být vytvořen v jednom souboru formátu MS Word (až do verze XP),

c) musí být vytvořen podle Vzorového příspěvku, jak pro české nebo anglické příspěvky je umístěn ve spodní části této stránky,

d) recenzované příspěvky nepřesáhnou 15 stran formátu Vzorového příspěvku, ostatní příspěvky by měly být v rozsahu maximálně 3 stran tohoto formátu,

e) musí být zpracovány v souladu s platnými pravidly pravopisu českého příp. slovenského jazyka,

f) musí být vytvořen tak, aby mohl být uveřejněn v černobílé podobě – není proto přípustná např. jiná než černá barva písma, barevné pozadí tabulek, obrázky a grafy s barevným pozadím, barevnými čáry, barevnými ohraničením či barevnými popisky,

g) musí obsahovat jméno, příjmení a tituly autora, jeho kontaktní e-mailovou adresu a název pracoviště,

h) musí obsahovat na konci následující části Závěr, Literatura, Abstrakt (tj. stručný popis příspěvku), Klíčová slova (tj. minimálně tři klíčová slova charakterizující téma příspěvku), Abstract (tj. abstrakt v anglickém jazyce), Key words (tj. klíčová slova v anglickém jazyce) a Journal of Economic Literature Classification http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php.

i) Rovnice. Rovnice musí být očíslovány a musí být vytvořeny ve formátu Microsoft Equation 3.0.

j) Proměnné. Proměnné musí být v textu psány kurzívou.

k) Čísla. Při zápisu čísla se pro oddělení desetinných míst používá čárka, zatímco tisíce se oddělují mezerou.

l) Tabulky. Každá tabulka musí být očíslovaná, musí obsahovat nadpis a v případě převzatých údajů i zdroj těchto dat.

m) Obrázky (grafy, schémata). Každý obrázek musí být očíslován, musí obsahovat nadpis a v případě převzatých údajů i zdroj těchto dat.

n) Poznámky pod čarou, by měly být používány spíše výjimečně, a slouží pouze

 • k představení autora uvedením jeho jména, příjmení, titulů, e-mailové adresy a názvu jeho pracoviště,
 • k popisu výzkumného projektu, jehož výsledkem je prezentovaný příspěvek,
 • k dalším poznámkám dále vysvětlující text,
 • avšak nikoli k odkazům na literaturu.

6. Bibliografické citace musí odpovídat ČSN ISO 690:1987 a ČSN ISO 690-2. Výňatky z mezinárodních předpisů ISO týkajících se bibliografických citací jsou k dispozici např. na http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-1e.htm, resp. na http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm.

Na zvláštním listě předává autor redakci své plné jméno s tituly a vědeckými hodnostmi, přesný název a adresu pracoviště, telefonní a e-mailové spojení.

Vzorový příspěvek

Ke stažení ve formátu DOC: Vzorový příspěvek

Etický kodex

Prohlášení k publikační etice respektuje doporučení COPE a doporučení Elsevieru ohledně publikační etiky.

Povinnosti editorů

 • Rozhodnutí o přijetí a zamítnutí článku je závislé pouze na jeho kvalitě, originalitě, přehlednosti a významu. Editor má současně právo článek přijmout, zamítnout, nebo poslat k přepracování.
 • Editor zajistí nestranné posuzování všech přijatých článků do recenzního řízení.
 • Editor zajistí, že všechny informace, které se týkají předložených článků, jsou důvěrné.
 • Články, které konfrontují články v minulosti publikované v časopise, mají naprosto stejnou šanci k publikování.
 • Editor se snaží o vyloučení konfliktu zájmů.

Povinnosti oponentů

 • Oponent nesmí být v konfliktu zájmů vzhledem k oponovanému článku, jeho autorovi (autorům) nebo výsledkům výzkumu.
 • Pokud bude recenzent ve střetu zájmů, odmítne článek recenzovat.
 • Oponent musí zachovat všechny informace související s recenzním řízením jako důvěrné.
 • Oponent objektivně a nestranně posoudí každý článek.

Povinnosti autorů

 • Autor se zaručuje, že článek nebyl publikován jinde. Současně se zavazuje, že článek není zaslán současně do více recenzních řízeních.
 • Autor se za zaručuje, že předložený článek je jeho vlastní originální práce. Všechny údaje a informace v článku uvedené jsou řádně ocitované podle platných legislativních předpisů.
 • Autor je povinen respektovat pokyny a rozhodnutí editora.
 • Autor se zaručuje, že při psaní článku nebyla dotečena lidská ani zvířecí práva.
 • Korespondující autor se zaručuje, že všichni autoři vědí o zaslání článku a souhlasí s jeho obsahem i s jeho zasláním.
 • V případě více autorů u jednoho článku platí povinnosti a závazky pro všechny autory.

Povinnosti vydavatele

 • Vydavatel se zavazuje, že žádné komerční příjmy (reklama, dotisk apod.) nemají žádný vliv na přijetí nebo zamítnutí článků.
 • Vydavatel se zavazuje, že v případě potřeby bude pomáhat při řešení případných konfliktů, bude komunikovat s ostatními časopisy a vydavateli.